Elementi naloge

Za lažje ocenjevanje naj ima naloga delavnice smiselno število "Elementov vrednotenja". Vsak element naj pokriva določen vidik naloge. Tipično bo imela naloga med 5 in 15 elementov za komentarje in ocenjevanje, dejansko število je odvisno od velikosti in kompleksnosti naloge. Dovoljeno je medsebojno vrednotenje z enim samim elementom in ima podobno strategijo vrednotenja kot standardna Moodle naloga.

Vrsta elementov je odvisna od strategije ocenjevanja nalog.

Ni ocenjeno. Elementi so opisi vidikov naloge. Oseba, ki vrednoti nalogo je pozvana, naj jo komentira iz vsakega izmed teh vidikov. Kot pri vseh strategijah ocenjevanja, obstaja tudi področje za splošne komentarje.

Zbirno ocenjevanje. Elementi imajo naslednje tri možnosti:

  1. OPIS elementa vrednotenja. Jasno naj opredeljuje, kateri vidik naloge je vrednoten. Če je vrednotenje kvalitativno je v pomoč, če podamo podrobnosti, kaj se obravnava kot izvrstno, povprečno in slabo.
  2. LESTVICA elementa vrednotenja. Obstaja vrsta vnaprej določenih lestvic. Te so od preproste lestvice Da / Ne, prek lestvic z večimi točkami, vse do polne lestvice v odstotkih. Vsak element ima svojo lastno lestvico, ki naj bo izbrana tako, da bo ustrezala številu možnih variacij elementa. Vedite, da lestvica NE določa pomembnosti elementa ob izračunu skupne ocene, lestvica z dvema točkama ima enak "vpliv", kot lestvica s 100 točkami, če imajo ustrezni elementi enako utež...
  3. TEŽA elementa vrednotenja. Kot privzeto imajo elementi enako pomembnost ob izračunu skupne ocene naloge. To je možno spremeniti s povečevanjem pomembnosti elementov tako, da se jim dodeli utež večja od 1 in manj pomembnim elementov utež nižja od ena. Spreminjanje uteži NE vpliva na najvišjo možno oceno, to vrednost določa parameter Najvišja ocena medsebojnega vrednotenja. Utežem je možno dodeliti negativne vrednosti, kar je možnost v poskusni fazi.

Ocenjevanje povezanih napak. Elementi bodo običajno opisali določene elemente ali vidike, ki morajo biti prisotni v nalogi. Vrednotenje se izvede na osnovi prisotnosti ali odsotnosti teh elementov ali vidikov. Izvajalec mora nastaviti preglednico ocen, ki poda predlagane ocene za vse prisotne elemente, če eden manjka, dva manjkata itn. Če so določeni elementi bolj pomembni od drugih je lahko tem elementom dana večja utež kot ena. Manj pomembnim elementom je lahko dodeljena utež manjša od ena. Skupno "število napak" je utežena vsota vseh manjkajočih elementov. Oseba, ki vrednoti nalogo, lahko vedno vnese manjše popravke k predlaganim ocenam.

Ocenjevanje kriterijev. Elementi bodo ponujali nabor trditev o "ravni", ki bodo uporabljene za razvrščanje nalog. Trditve so lahko zbirne ali samostojne. Oseba, ki vrednoti nalogo, se mora odločiti, katera trditev najbolj ustreza za posamezno delo. Izvajalec mora povezati vsako trditev kriterija s predlagano oceno. Običajno naj bodo urejene. Oseba, ki vrednoti nalogo, lahko vnese manjše popravke k predlaganim ocenam.

Ocenjevanje rubrik. To je podobno kot ocenjevanje kriterijev, vendar tu obstaja več kot en kriterij. Število kriterijev je podano v parametrih naloge. V okviru vsakega kriterija je lahko do pet trditev "ravni". V posamezni nalogi je lahko število ravni različno od kriterija do kriterija. Ob nastavitvi kriterijev označuje prazna trditev ravni konec trditev ravni. Tako ima lahko določen kriterij dve ravni, drugi tri, vse do pet ravni. Kriteriji so lahko uteženi. Ravni so točkovane 0, 1, 2, vse do 4. Ocena za vrednotenje je utežena vsota teh točk.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English