Dodajanje komentarja

Komentarje je možno dodati vrednotenju za:

  1. Dodajanje dodatne razlage ali pojasnila k vrednotenju (s strani udeleženca, ki je vrednotil izdelek);
  2. Preverjanje trditev v vrednotenju (s strani udeleženca, katerega delo je vrednoteno);
  3. Za razrešitev težav, ki bi utegnile nastati med razpravo o vrednotenju (s strani izvajalca);

Namen komentarjev je bodisi poskusiti doseči dogovor o trenutnem vrednotenju ali prepričati osebo, ki vrednoti naj ponovno pregleda svoje vrednotenje. Razprava naj vodena razumno.

Če je delo ponovno ovrednoteno so stari komentarji zavrženi in niso več prikazani z novim vrednotenjem.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English